Międzynarodowa Konferencja E-mobility

International Conference on E-mobility

Celem Konferencji będzie opracowanie i sformułowanie programu działań, które umożliwią wprowadzenie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych na polski rynek oraz stworzenie spójnego, konkurencyjnego i innowacyjnego rynku samochodów elektrycznych w Europie. Dla rozwoju tej dziedziny motoryzacji konieczne jest stworzenie optymalnego planu uwzględniającego zarówno potencjalne szanse, jak i główne bariery i zagrożenia.

The aim of the Conference is to develop and formulate a programme of measures that will enable the introduction of low-emission transport solutions to the Polish market and the creation of a coherent, competitive and innovative market for electric cars in Europe. For the development of the automotive industry, it is necessary to establish an optimal plan involving potential opportunities, and the main barriers and risks.

"Międzynarodowa Konferencja E-mobility" odbędzie się w dniu 12 września 2017 w Warszawie.

"International Conference on E-mobility" will take place on the 12th of September 2017 in Warsaw.

Międzynarodowa
Konferencja
E-mobility
2017

International
Conference
on E-mobility
2017

W Konferencji pn. "Międzynarodowa Konferencja E-mobility" wezmą udział przedstawiciele rządu, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i innych instytucji naukowych, przedstawiciele firmy z branży e-mobility oraz producenci i dystrybutorzy pojazdów elektrycznych. Dzięki zaproszonym gościom uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniem elektromobilności w Polsce i Europie. Konferencja oferuje zatem niepowtarzalną okazję do przyjrzenia się licznym aspektom efektywnego rozwoju rynku e-mobility.

International Conference on E-mobility” will bring together representatives of the Government, local government units, universities and other scientific institutions, representatives of e-mobility, as well as manufacturers and distributors of electric vehicles. With the invited guests, the Conference participants will have a chance to get acquainted with electromobility phenomenon in Poland and Europe. Therefore, the Conference offers a unique opportunity to look at various aspects of the efficient development of e-mobility market.


Smart City/EkoZakopane 2017

Smart City/EkoZakopane 2017

Celem Kongresu Smart City/EkoZakopane jest promocja, rozwój i wspieranie działań w zakresie rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii, zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską. Kongres organizowany jest przez użytkowników platformy Smart EcoSystem.

The aim of EkoZakopane Smart City Congress is to promote the development and support activities in the field of Smart City solutions, innovative technologies, sustainable development and modern urban space management. The Congress is organized by Smart EcoSystem platform.

Smart City/EkoZakopane
Czerwiec 2017

Smart City/ EkoZakopane
June 2017

Smart City
EkoZakopane
2017

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją odbywających się od grudnia 2012 r. cyklicznych spotkań. Poprzednie konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni.

This year's event is a continuation of meetings that have been taken place since December 2012. Previous conferences have been conducted in Kielce during ENEX and EKOTECH, ENVICON Congress in Poznań, Transport Innovation Forum in Sosnowiec and in Gdynia.

Poprzednie wydarzenia

Past events

start

Debata na temat
Smart City, Dotacji Unijnych
oraz wdrażania
Innowacyjnych Technologii
w polskich miastach.

Smart City / EkoZakopane (26-28 Czerwca 2017)

Kielce (19 Marca 2014)

Poznań (14 Październik 2014)

Gdynia (3 Lipca 2014)

Zakopane (18 Grudnia 2012)

Konferencja "JEDZIEMY Z PRĄDEM" - wystawa pojazdów elektrycznych

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO (22-25 Listopad 2011)

Samochody przyszłości - prezentacja na Politechnice Warszawskiej

Polski prototyp samochodu elektrycznego - Klaster Green Cars

Konwersja aut marki Fiat Panda na samochody elektryczne dla spółki ENERGA Operator

Przekazanie Fiata Pandy EV Policji przez Klaster Green Cars (22.07.2010)

II Zlot pojazdów elektrycznych i hybrydowych Gdynia (2009)

Smart City / EkoZakopane (26-28 June 2017)

Kielce (19 March 2014)

Poznań (14 October 2014)

Gdynia (3 July 2014)

Zakopane (18 December 2012)

"DRIVING WITH CURRENT" Conference

International Trade Fair for Environmental Protection in Poznan POLEKO (22-25 November 2011)

Cars of the Future – Presentation at the Warsaw University of Technology

Polish Prototype of Electric Car - Green Cars Cluster

Conversion of Fiat Panda Cars for ENERGA Operator

Donation of Fiat Panda EV to the Police by Green Stream Cluster (22 July 2010)

The 2nd Hybrid and Electric Cars Meeting, Gdynia (2009)

Popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej

Rejestracja uczestników

POPULARIZATION OF "SMART CITY" IDEA AND ITS IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF CITIES

The concept of smart city as one of the European Union key projects

REGISTRATION OF PARTICIPANTS

Partner Strategiczny

Partnerzy - Konkurs Innovations Award

 

Patronat Honorowy - Kongres Smart City

 

Organizatorzy